Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 8

Vraag 8.1
Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden?

*/**/petrochemie

Deze vraag luidde in VCA 2004/04: Worden periodiek werkinspecties uitgevoerd door betrokken leidinggevenden?

Doelstelling
Het in stand houden dan wel bevorderen van een veilige werkomgeving en werkwijze.

Minimumeisen

Procedure, waarin beschreven:- de uitvoering van inspecties- de opvolging van waargenomen afwijkingen- gebruik checklist

Inspecties worden tenminste eenmaal per maand per werkplek uitgevoerd door de operationeel leidinggevende (8)

Inspectieverslagen, waarin opgenomen geconstateerde afwijkingen, uit te voeren verbeteracties, uitvoeringsverantwoordelijken en de bepaling van de tijdsduur voor uitvoering

Actieplan, inhoudende:
-  actiepunten, voortkomende uit de inspecties
-  de verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing
-  tijdsplanning

Documenten

Procedure met betrekking tot uitvoering werkplekinspecties, inspectieprogramma

Verslagen van de uitgevoerde inspecties en follow-up

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
Procedure met betrekking tot uitvoering werkplekinspecties, inspectieprogramma Procedure 8.1.htm

WerkplekinspectiesOverzicht.doc

       
Verslagen van de uitgevoerde inspecties en follow-up Inspectieverslag_Werkplekinsp.doc        
           

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             

(8) Bij werkzaamheden van korte duur werkt het bedrijf een programma uit waarbij de bovenstaande frequentie naar verhouding wordt behaald, rekening houdend met de risico’s.

N.B.: zie ook vraag 1.5  Verandering

In de vraag is ‘betrokken leidinggevenden’ vervangen door ‘operationeel leidinggevenden’. Daarnaast is de ‘opvolging van uit te voeren verbeteracties’ uit de VCA 2004/04versie hier uitgebreider beschreven in de eis ‘actieplan’. Er zijn andere Documenten toegevoegd, en ter verduidelijking is een verwijzing naar een eerdere vraag opgenomen.

Registratie werkplekinspecties (pdf)
 
<< Naar hoofdstuk 8 Naar vraag 8.2 >>