Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 2

Vraag 2.1
Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie?

*/**/petrochemie
Was in VCA 2004/04: Heeft het bedrijf een actuele VGM-risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE)?

Doelstelling
Vaststellen en beheersen van de VGM-risico’s.

Minimumeisen

Voor alle functies binnen het bedrijf waarvan is vastgesteld dat ze risicovol zijn, zijn actuele  VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties aanwezig

VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties  vinden plaats door:                                                                                                                      
-  inventarisatie van gevaren
-  bepalen van de risico’s 
-  evaluatie van de risico’s  

VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties worden uitgevoerd:
-  volgens een vaste methodiek
-  onder actieve medewerking van de VG-functionaris¹, zoals genoemd in vraag 1.2 

Risico’s, vastgesteld bij de evaluatie, worden beheerst door doeltreffende maatregelen, waarbij de bronaanpak de voorkeur verdient (preventieprincipes)

Actieplan (plan van aanpak), inhoudende:
-  actiepunten, voortkomende uit de  VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties
-  de verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing
-  tijdsplanning

Periodieke toetsing van het actieplan (plan van aanpak), tenminste eenmaal per jaar, inclusief corrigerende maatregelen

VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties  worden minimaal om de drie jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast

Tenminste eenmaal per jaar op grond van meldingen / incidenten worden de  VGM-risico- inventarisaties en -evaluaties geëvalueerd en zo nodig aangepast


Documenten

Methodiek  VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties      

Actieplan
Verslagen van toetsing
Overzicht corrigerende maatregelen
Overzicht  VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties
RIE’s VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
Methodiek  VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties Branche RI&E        
Actieplan 2 PvA Ravenshorst update 23 juli 2008.pdf        
Verslagen van toetsing          
Overzicht corrigerende maatregelen Zie PvA en Update        
Overzicht  VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties Ravenshorst-werkzaamheden-Risico-functie-lijst.doc        
RIE’s VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties Ravenshorst RIE compleet  5 juli 06.pdf        
           

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             


¹

Voor Nederland minimaal MVK(-opleiding toegelaten door Hobéon-SKO); voor België minimaal niveau II  Veiligheidskunde. Indien door de VG-functionaris een beroep wordt gedaan op externe deskundigheid, dient de VG-functionaris tenminste te beschikken over de VCA-kwalificatie “VOL-VCA”.Verandering

‘RIE’ is hier vervangen door ‘VGM-risico-inventarisaties en –evaluaties’. Daarnaast zijn de minimumeisen van het actieplan/ plan van aanpak hier uitgebreider beschreven waardoor vraag 2.4 uit de VCA 2004/04versie komt te vervallen. Tot slot is de eis toegevoegd dat VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties minimaal om de drie jaar worden geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Bijlagen:

Risicobeheerssysteem (pdf)
Verband tussen de vragen (pdf)

 
<< Naar hoofdstuk 2 Naar vraag 2.2 >>